GEM 2017 Survey: Vietnam

21 May 2017 | Answers to GEM 2017 Survey for Vietnam.

03 Challenges to entrepreneurship ecosystem and business environment development in Vietnam:

 1. C1 Confucianism culture and lack of faith
 2. C2 Education system is not building independent thinking capability
 3. C3 Ineffective law enforcement

03 Factors that support entrepreneurship ecosystem and business environment development in Vietnam:

 1. F1 Smart, hard-working, and friendly people
 2. F2 Moderate market size of 100 million people who are willing to adapt to new services and products
 3. F3 Entrepreneurship, innovation, and business enabling environment are being on top of socio-economic agenda

03 Recommendations to develop entrepreneurship ecosystem and business environment in Vietnam:

 1. R1 Develop Vietnamese thoughts on culture and business development that create the faith on value creation efforts, entrepreneurial spirit, and innovation capacity
 2. R2 Strengthen practical education system that focuses on developing independent thinking capability
 3. R3 Rule of law

3 nhân tố tác động cản trở kinh doanh ở Việt Nam:

 1. C1 Văn hóa dân tộc ảnh hưởng Khổng giáo, thiếu đức tin
 2. C2 Hệ thống giáo dục chưa tạo được năng lực tư duy độc lập ở mỗi cá nhân
 3. C3 Tuân thủ và thực thi pháp luật thấp

3 nhân tố tác động tích cực kinh doanh ở VN:

 1. F1 Con người thông minh, chăm chỉ, thân thiện
 2. F2 Thị trường có quy mô đủ lớn (100 triệu dân) và sẵn sang đón nhận sản phẩm, dịch vụ mới
 3. F3 Tinh thần khởi nghiệp, năng lực sáng tạo và cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng được đặt vào vị trí trung tâm của nguồn lực và quan tâm xã hội

3 giải pháp đề xuất:

 1. R1 Phát triển hệ tư tưởng văn hóa- kinh doanh của Việt Nam, hình thành niềm tin của xã hội vào các nỗ lực tạo giá trị mới, tinh thần khởi nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo
 2. R2 Đẩy mạnh cải cách giáo dục theo đường lối phát triển năng lực tư duy độc lập ở mỗi cá nhân, thực học.
 3. R3 Thượng tôn pháp luật
Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s