The Men Who Built America

25 February 2018 | An inspired and illuminated  docudrama.

* Faithful in G-d
* Thượng tôn pháp luật, trước tiên và trên hết là tuân thủ thực hành 10 Điều răn
* Độc quyền theo cách có thể để tham gia đội ngũ dẫn dắt ngành công nghiệp
* Tìm thấy cơ hội trong các ngành tạo ra thay đổi tiến bộ cho xã hội; sở hữu tài chính để tái cấu trúc các doanh nghiệp suy yếu trong những ngành này; tạo độc quyền bằng năng lực thương lượng và dàn xếp các xung đột, xóa bỏ cạnh tranh bằng công cụ M&A tài chính
* Đổi mới sáng tạo không dừng; Nắm bắt đúng công nghệ lõi
* Tổ chức sản xuất với quy mô đủ lớn để hạ giá thành và chi phối nguồn cung
* Tạo dựng tài sản to lớn để cống hiến và đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s