Homo Deus: Hành Động Cá Nhân – Cảm Xúc vs. Lý Trí

20 August 2018 | Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng hành động nhiều hơn theo dẫn dắt của cảm xúc từ bên trong thay vì thực hành các điều răn, quy tắc, và luật lệ của Chúa trời. Harari coi đó là tư tưởng nhân bản và là bước tiến của homo sapiens. Ở đây cần chú ý tới sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí.

Mặc dù, quyết định sau cùng của một cá nhân sẽ do cảm xúc – thích hay không thích – định đoạt. Lý trí sẽ tác động điều khiển cá nhân tới cảm xúc thích hay không thích này. Mỗi homo sapiens là một thành viên của một cộng đồng và có những khế ước cần tuân thủ để tiếp tục duy trì vị thế thành viên cộng đồng của mình. Tuân theo quyết định cảm xúc và phá với các quy tắc giao kèo với cộng đồng cũng có nghĩa cá nhân chấp nhận với kết cục không còn là thành vien của cộng đồng. Trong tình huống này, homo sapiens sẽ bước vào một cộng đồng mới, giao kết với các thành viên mới những người chấp nhận cảm xúc và nguyên tắc lý trí dẫn tới cảm xúc ra quyết định đó.

Một kết cục ít được trông mong, nhưng không hiếm thấy, là quyết định được dẫn dắt bởi cảm xúc được sinh ra từ lý trí tìm cách đáp ứng mọi khao khát của riêng bản thân, tối đa các lợi ích cá nhân và không cần quan tâm tới bất kỳ tổn hại nào cho những thành viên còn lại của cộng đồng hiện tại. Quyết định tuyệt đối vị kỷ như thế sẽ dẫn dắt homo sapiens gia nhập cộng đồng mới với chỉ một thành viên duy nhất.

One comment

  1. […] Hành động cá nhân: cảm xúc vs. lý trí Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng hành động nhiều hơn theo dẫn dắt của cảm xúc từ bên trong thay vì thực hành các điều răn, quy tắc, và luật lệ của Chúa trời. Harari coi đó là tư tưởng nhân bản và là bước tiến của Homo sapien. Ở đây cần chú ý tới sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s